Klachtenregeling

Als u het ergens niet mee eens bent, dan kunt u op de allereerste plaats terecht bij de leerkracht van uw kind. Wanneer er dan nog aanleiding toe bestaat, kunt u bij de locatiedirecteur terecht.

De volgende stap kan zijn dat u met uw klachten of aanmerkingen naar de medezeggenschapsraad gaat of naar het bestuur van de school: Stichting Openbaar Onderwijs Emmen.
Klacht indienen | Openbaar Onderwijs Emmen (oo-emmen.nl)

De regeling ziet er in grote lijnen als volgt uit:
De interne begeleiders zijn de vertrouwenspersonen op school. Ook zijn zij aanspreekpunt als het gaat om pesten en maken zij beleid tegen pesten. Zij zorgen voor de verwijzing naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is niet aan de school verbonden en dus onafhankelijk. Allereerst zal hij of zij proberen om samen met de klager het probleem op te lossen. De vertrouwenspersoon kan adviseren:
- geen klacht in te dienen
- de klacht in te dienen bij de klachtencommissie
- de klacht in te dienen bij het bevoegd gezag
- aangifte te doen bij politie of justitie

De klager bepaalt uiteindelijk zelf welke stappen hij/zij wil ondernemen.

Voor klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld is ook een meldpunt vertrouwensinspecteurs. Tel: 0900 - 1113111 (lokaal tarief).
De Landelijke Klachtencommissie: Postbus 162, 3440 AD te Woerden. Tel: 0348 405245

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden